top of page
Ett möte med samtal över ett bord

Integritetspolicy

TENDER LOVING CARING

Vårt föreningsnamn är Tender Loving Caring men förkortas till TLC.

Personuppgiftsansvarig
Tender Loving Caring förening

Infanterigatan 10, 352 35 Växjö,

Tel. 0470-223 42

info@tenderlovingcaring.se,

organisationsnummer 802462-4150.


Vad för uppgifter finns i medlemregistret?
Endast uppgifter som lämnats av den enskilda personen själv i följande formulär:
www.tenderlovingcaring.se/bli-medlem.html

Varför finns ett medlemsregister?
För att TLC som förening har krav på sig från exempelvis kommun och studieförbund då vi från dessa aktörer ansöker om olika sorters bidrag som är medlemsbaserade. Då behöver vi kunna säkerställa hur många medlemmar vi har samt att vilka dessa är som unika individer. Det kompletta personnumret behövs just för att kunna säkerställa att det handlar om unika individer som syftar på när det exempelvis stöds stöd för aktiviteter.

Vad används uppgifterna till?
Uppgifterna används vid olika sorters föreningsbidrag. Då skickas nästan alltid bara uppgifter vidare om antal personer, utan namn. En sådan ansökan har oftast föregåtts av att föreningens auktoriserade revisor konkrollerat att antalen stämmer gentemot medlemsregistret. Mer sällan lämnas uppgifter vidare i form av personnamn och personuppgifter. Det förekommer exempelvis då en så kallas studiecirkel bedrivs inom folkbildningen. Vidare används medlemsuppgifterna för att skicka ut medlemsinformation via e-post.

Hur länge sparas uppgifterna?
Ansökningar om föreningsbidrag leder ofta till att ekonomiska medel utbetalas. Det här blir till olika dokument i den så kallade bokföringen. Vi har resornerat som så att medlemregister från år till år behöver följa bokföringen, där det finns sparkrav om sju år. Medlemsuppgifterna från tidigare två år tillbaka i tiden arkiveras dock och används inte aktivit. Det är bara det innevarande året samt föregående år, vars medlemsregister som används aktivt.

Tillgång till dina registeruppgifter
Du har tillgång till uppgifterna om dig själv. Du begär ut dem från TLCs kansli enligt uppgifter nedan. Om en uppgift är felaktig, ofullständig, inaktuell eller på annat sätt inte stämmer så har du rätt att få den ändrad.

Raderande/begränsade av uppgifter
Du har rätt att få uppgifter raderade/begränsade, så länge det inte är information som krävs för att uppfylla lag och regler kring bokföring, ekonomiska ansökningar och liknande.

Registertyp och delning
I den registerföring TLC använder tillämpas lösenordsskydd. Registeruppgifterna förvaras inte heller via någon molntjänst. Registret hanteras av anställd personal inom TLC förening. Registeruppgifter skickas aldrig i sitt registerformat till tredje part med undantag av auktoriserad revisor som kontrollerar korrektheten i antalsuppgifter i exempelvis bidragsansökningar, verksamhetsberättelser.

Synpunkter
Om du inte är nöjd med något kring TLCs registerhantering kan klagomål göras till Datorinspektionen, www.datorinspektionen.se.

Registerutdrag
Registerutdrag begärs från TLCs kansli, 0470-223 40, info@tenderlovingcaring.se.

bottom of page