top of page

Föreningsstadgar

för Tender Loving Caring ideell förening.

§1 - Föreningens namn
Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC.

§2 - Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Växjö kommun.

§3 - Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.

§4 - Ändamål
Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. Föreningen är allmännyttig.

§5 – Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 - Verksamhetsår och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår löper 1 januari till 31 december.

§7 – Medlemskap
7.1. För att delta på många av föreningens aktiviteter krävs medlemskap. Som medlem antas enskilda personer som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt förverkligande av föreningens ändamål. För att bli medlem ska man ansöka om medlemskap skriftligen och godkänna föreningens stadgar och djurpolicy. Den skriftliga anmälan ska innehålla uppgift om namn, kontaktuppgifter och personnummer. Medlemmar ska aktivt ta ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift.
7.2. Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet och kan sättas till minst 50 kr. Medlemsavgiften måste inte betalas in personligen av medlemmen själv utan kan betalas av annan person/medlem (donation).
7.3. En medlem som allvarligt skadar föreningen, bryter mot föreningens stadgar eller djurpolicy, motarbetar föreningens verksamhetsplan eller syfte, förtalar föreningen eller uppträder olämpligt på sammankomster kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.
7.4 Utträde ur föreningen
Om enskild medlem begär utträde ur föreningen skall detta meddelas skriftligt till styrelsen. Utträdet gäller från den dag styrelsen mottar begäran. Medlemsavgift återbetalas ej.

§8 - Styrelsen
8.1 Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi, personal, medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
8.2 Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och minst ytterligare en ledamot. Vid behov kan även vice ordförande och extra poster väljas. Övriga poster föreslås vid behov av valberedningen och väljs på det konstituerade styrelsemötet.
8.3 Styrelsen kan bestå av 3 till 5 ledamöter och max 2 suppleanter.
8.4 Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
8.5 Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet.
8.6 Om styrelsen består av fyra eller fem personer är den beslutsmässig om minst tre personer, inklusive ordförande eller kassör, sammanträder.
8.7 Varje person i styrelsen har en röst vid omröstning. Endast personer ur styrelsen är röstberättigade på styrelsemöte.
8.8 Mandatperioden för styrelsen löper mellan två ordinarie årsmöten
8.9 Avsägande av styrelseuppdrag skall skriftligen inlämnas till styrelseordföranden. Uppsägningstiden är en månad.
8.10 Avgår vald styrelseledamot innan mandatperiodens slut, kan styrelsen kalla till extra årsmöte och genomföra fyllnadsval. Fyllnadsval behöver inte göras så länge styrelsen, efter ledamotens avgång, består av minst så många personer som anges i paragraf 8.3.
8.11 För beslut i styrelsen krävs enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. Vid personval äger ordföranden rätt att avstå från sin utslagsröst varvid lottning sker. Vid personval tillämpas sluten omröstning endast om så begärs.
8.12. Ledamöterna ska vara beredda att utföra ca 100 timmars ideellt arbete per verksamhetsår.

§9 - Presidium
Presidiet väljs vid behov på styrelsens konstituerande möte. Presidiet består av ordförande, kassör samt vid behov andra personer i styrelsen. Presidiet kan i undantagsfall och vid särskilt brådskande ärenden fatta beslut utan styrelsens godkännande. Vid nästkommande styrelsemöte skall beslutet godkännas av styrelsen.

§10 - Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl finns kan styrelsen utse en annan person att teckna föreningens firma.

§11 - Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen. Årsmötet kan även delegera uppgiften att utse revisor till styrelsen. Valet ska i så fall ha skett senast före årsskiftet för innevarande verksamhetsår.

§12 - Valberedning och kandidaturer
12.1 Årsmötet väljer två eller flera valberedare inför det kommande verksamhetsåret. Årsmötet kan även delegera uppgiften att utse valberedning till styrelsen. Valet ska i så fall ha skett senast före årsskiftet för innevarande verksamhetsår. Utöver det ska en person ur styrelsen ha insyn i valberedningens arbete och vara den behjälplig, men kan samtidigt kandidera till styrelseuppdrag. Denna person väljs av styrelsen senast 8 veckor före årsmötet.
12.2 Styrelsen har rätt att göra kompletteringsval till valberedningen om någon väljer att lämna sitt uppdrag.
12.3 Valberedare får ej kandidera till förtroendeuppdrag som valberedningen är satt att nominera till.
12.4 Valberedningen skall presentera sitt förslag till föreningens medlemmar senast två veckor före valet.
12.5 Valberedningen skall till föreningens ordinarie föreningsstämma på våren nominera följande poster:
Alla poster och dess suppleanter, enligt §8 - Styrelsen.
Revisorer
Föreslagen kandidat ska ha accepterat nomineringen.
12.6 Kandidaturer till poster enligt ovan, utöver valberedningens nomineringar, skall vara föreningens ordförande tillhanda senast 10 dagar före föreningsstämma där val hålles. Dessa motkandidaturer skall anslås i föreningens lokaler samt på föreningens webbsida senast 9 dagar före föreningsstämma där val hålles.

§ 13 - Föreningens beslutande organ
Föreningens beslutande organ har makt enligt följande rangordning:
1. Årsmöte
2. Extra årsmöte
3. Styrelse
4. Presidium

§14 - Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst tre veckor i förväg. Vid årsmöte har varje medlem – som senast fyra (4) veckor före årsmötet uppfyllt kriterierna för medlemskap och som är närvarande på årsmötet – yttrande-, förslags- och rösträtt. Dock har den avgående styrelsen ej rösträtt i frågor som rör dess ansvarsfrihet. Årsmötet (enhälligt beslut krävs) kan därutöver bevilja annan person yttrande- och förslagsrätt för visst ärende.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Motioner och propositioner skall vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt då minst 5 procent av medlemmarna är närvarande. Alla frågor som behandlas på årsmötet avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas inte. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal fäller lotten avgörandet.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av årsmötets ordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justerare, tillika rösträknare
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Justering av röstlängd
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Styrelsens ekonomiska redovisning
10. Revisorernas berättelse
11. Styrelsens ansvarsfrihet
12. Motioner, med styrelsens yttranden, och styrelsens propositioner
13. Medlemsavgiftens storlek
14. Verksamhetsplan
15. Budget
16. Presentation av valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer samt kandidaturer utöver valberedningens nomineringar.
17. Val av styrelse
18. Val av revisorer
19. Val av valberedning
20. Övriga ärenden
21. Årsmötets avslutande

§15 - Extra årsmöte
Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver ett extra årsmöte så ska styrelsen kalla till det. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§16 - Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 - Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast läggas fram på årsmötet. Det måste framgå av inbjudan att detta skall behandlas på årsmötet. Föreningen kan inte upplösas så länge minst tre medlemmar inte godkänner detta. Vid upplösning skall föreningens skulder betalas och lån återbetalas. Därefter skall föreningens tillgångar skänkas till en annan ideell förening som arbetar med djurrättsfrågor eller på annat sätt arbetar med liknande syften som föreningen TLC. Hur detta skall ske beslutas på det sista årsmötet.

bottom of page