top of page
Kvinna kramar Dog

Värdegrund

TENDER LOVING CARING

Tender Loving Carings (TLC) ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan och föreningen är allmännyttig.

TLC arbetar med både djur och människor. Föreningens verksamhet är i utveckling där vi hela tiden etablerar fler aktiviteter och nya verksamhetsområden, men allt vårt arbete bottnar i en värdegrund som kan sammanfattas i en mening: Djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan - Tender Loving Caring.

Vår värdegrund handlar mycket om vårt förhållningssätt vi har gentemot varandra och vår omgivning. Det är det som gör skillnad och ger mervärde till vår verksamhet. Värdegrunden har en tydlig koppling till det dagliga arbetet. I värdegrundsarbete som pågår i föreningen har vi en gemensam nämnare; det är att vi tillsammans ska bedriva vår verksamhet med hög kvalitet där alla känner sig välkomna. För att det ska fungera måste samtliga ledare, anställda och styrelse skriva under på följande förhållningssätt:


Respekt
Vi uppträder med sunt förnuft och med respekt för andra individer (djur som människor).
Vi ingriper när vi ser felaktigheter. Vi accepterar under inga omständigheter mobbing, trakasserier, diskriminering, droger eller alkohol. Vi uppvisar generellt sett en hög grad av integritet och civilkurage.
Vi visar respe
kt för andras olikheter, kunnande och intresse.

Utveckling
Vi vill stimulera, motivera och utveckla alla individer. Vi gör alltid vårt bästa, utifrån vår egen förmåga. Vi är öppna för nya idéer och förslag och genom det utvecklas vår verksamhet. Det ska vara roligt och utvecklande att vara med i TLC.

Delaktighet
Vi är alla delaktiga i att skapa en positiv bild av TLCs verksamhet inom och utanför organisationen. Vi ska alltid se oss själva som ambassadörer för föreningen. Genom att ”se alla” skapar vi förutsättningar för en förening som är öppen och trygg. Vi skapar mötesplatser och aktiviteter där alla känner sig välkomna.

Hållbarhet
Djurhållning på TLC ska vara miljövänlig, etisk och hållbar. Vi ska visa på goda exempel och erbjuda utbildning i djurskötsel. Djurens välmående är i fokus. Föreningen ska i första hand ha djur som omhändertagits eller har behov av omplacering.


Så här är värdegrunden framtagen
Värdegrunden i TLC har vuxit fram dynamiskt sedan föreningens start. Den har sammanställts av styrelsen och presenterats för medlemmar på föreningens årsmöte. Vid årsmötet finns tillfällen för medlemmar att diskutera och ställa frågor om värdegrunden. Detta är också ett viktigt tillfälle för styrelsen att kommunicera kring värdegrunden med medlemmarna. Under verksamhetsåret samlar styrelsen in synpunkter och förslag på förändringar. Dessa tas sedan upp för beslut vid kommande årsmöte, och vid beslut av medlemmarna revideras den.

Vid synpunkter, förslag på ändringar eller frågor om vår värdegrund kontakta styrelseordförande i TLC.


Så här gör vi för att vår värdegrund skall bli känd hos alla i föreningen
Varje ny förtroendevald, anställd, ledare, medlem, projektdeltagare eller ideellt engagerad får i samband med inträde/start information om vår värdegrund och våra policys.
 

bottom of page