top of page
Ett möte med handskakning

Förenings policy

TENDER LOVING CARING

Övergripande föreningspolicy

Tender Loving Caring ideell förening (TLC) ska arbeta mot all form av diskriminering på grund av ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande uttryck eller sexuell läggning. Alla medlemmar och aktiva i föreningen har lika värde och ska ges möjlighet att delta på lika villkor inom vår verksamhet.

TLC tar avstånd från allt användande och innehav av droger. Vi arbetar aktivt för att alkohol och droger inte ska förekomma i vår förening eller vid våra aktiviteter. TLC är ingen idrottsförening men tar ändå avstånd till användande av doping. Vi vill vara en drogfri förening som erbjuder aktiviteter och projekt av hög kvalité.


I föreningspolicyn ingår:
- Alkohol- och drogpolicy
- Jämställdhets-, Tillgänglighets- och Integrationspolicy


Varje år ses vår policyn över och revideras om det behövs.

Så här ska föreningen agera om policyn inte efterlevs:
- Den som observerar eller misstänker att en förtroendevald, anställd, medlem, projektdeltagare eller ideellt engagerad inte följer policyn ska informera styrelsen, som sedan avgör vilka åtgärder som behöver tas.
- En förtroendevald, anställd, medlem, projektdeltagare eller ideellt engagerad som bryter mot föreningens policy ska vi främst hjälpa genom samtal och fördjupad information om policyns syfte och innehåll.
- Om barn eller ungdomar bryter mot föreningens alkohol- och drogpolicy skall föräldrarna informeras. Vid upprepning kan det bli aktuellt med avstängning och/eller uteslutning från föreningens verksamhet.


Så här gör vi för att vår policy skall bli känd hos alla våra medlemmar och vår personal:
Varje ny förtroendevald, anställd, medlem, projektdeltagare eller ideellt engagerad får i samband med inträde/start information om vår policy.
- Information ska finnas på föreningens hemsida.


Alkohol- och drogpolicy
- Alla arrangemang organiserade av TLC ska vara alkohol- och drogfria. Med arrangemang avses till exempel årsmöte, styrelsemöte, utbildningar, aktiviteter, läger, projekt och samtliga möten arrangerade av TLC. Policyn gäller alla närvarande, ledare som deltagare, och inbjudna gäster, från arrangemangets början till dess avslut. Gäller både arrangemang i Sverige och utomlands.
- En person som är drogpåverkad får inte delta i eller leda TLC verksamhet och heller inte representera TLC.

- Ingen person som är alkoholpåverkad får delta i eller leda Funkibators verksamhet.
- TLC pengar får aldrig användas till att köpa alkohol eller droger.
- Det inte är tillåtet att använda droger eller alkohol i föreningens lokaler.
- Det inte är tillåtet med försäljning eller marknadsföring av droger eller alkohol i verksamheten.


För styrelsen och anställda innebär policyn att:
- Styrelsen och anställda, i de fall där föreningen eller projekten representeras extern, skall uppträda väldigt restriktivt när det gäller alkohol. Vid föreningens styrelsemöten skall alkohol ej förekomma.
- Droger får aldrig förekomma i samband med ledning, möten eller representation.
- Styrelsen ansvarar att informera alla medlemmar om föreningens Alkohol- och drogpolicy.
- Styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att policyn efterlevs.


För ideella ledare innebär policyn att:
- Man är som ledare en förebild och ska föregå med gott exempel.
- Man ska informera anställda, deltagare och medlemmar om föreningens alkohol- och drogpolicy.
- Som alkohol definieras drycker med alkoholhalt över 2,25 volymprocent.


Jämställdhets-, Tillgänglighets- och Integrationspolicy
- Föreningen ska verka på demokratiska grunder och för våra medlemmars möjligheter att påverka verksamheten.
- Att alla som vill, oavsett ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande uttryck eller sexuell läggning får delta i föreningens verksamhet.
- Frågor som rör jämlikhet, rättvisa och tillgänglighet ska genomsyra hela föreningens verksamhet.
- Föreningen strävar efter en jämn könsfördelning bland medlemmar, ledare, personal och i styrelsen.
- Föreningen strävar efter en styrelse med bred kompetens och erfarenhet inom olika diskrimineringsgrunder.
- Föreningen ska arbeta aktivt för ökad tillgänglighet i samhället och lika möjligheter för personer med funktionsnedsättningar.
- Att vi arbetar mot alla former av mobbning, rasism och sexuella trakasserier.


För styrelsen innebär policyn att:
- Styrelsen ansvarar att informera alla anställda, medlemmar och övriga föreningsaktiva om föreningens policy för Jämställdhet-, Tillgänglighet- och Integration.
- Styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att policyn efterlevs.


För anställda och ideella ledare innebär policyn att:
- Man är som ledare en förebild och ska föregå med gott exempel.
- Man ska informera anställda, deltagare och medlemmar om föreningens policy för jämställdhet
, tillgänglighet och integration.

bottom of page